Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach: 
Wniosek o pomoc  docpdf
Oświadczenie o dochodach  docpdf
Oświadczenie o stanie majątkowym  docpdf
Oświadczenie  docpdf
Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej  docpdf
Oświadczenie o gospodarstwie rolnym  docpdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy  docpdf
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekorzystaniu z pomocy  docpdf
 Wniosek o wydanie opinii psychologicznej  docpdf
Podanie o wydanie zaświadczenia DWR  docpdf

 

 

Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut: 
Wniosek o przyjęcie dziecka  docpdf
Karta zgłoszenia dziecka  docpdf

 

 

Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Kętach: 
Karta zgłoszenia  docpdf

 

Prawo powszechne:

Prawo miejscowe:

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) Świadczenia pieniężne:

a. Zasiłek  stały, który przysługuje:

• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł, a niższa niż 30 zł.

• w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

b. Zasiłek okresowy, który przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

• kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

• kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

kwota zasiłku nie może być niższa niż 20,00 zł.

c. Zasiłek celowy jest przyznawany  w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, biletów socjalnych, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłków celowych jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych ośrodka oraz sytuacji materialno- bytowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Zasiłek celowy może być przyznany także osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

d. Specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, przy czym wysokość przyznanego zasiłku nie może przekraczać kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

e. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie – pomoc w tej formie może zostać przyznane w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.

Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

f. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

2) Świadczenia niepieniężne:

a. Praca socjalna – to podstawowa forma świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest :

• z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej

• ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

b. Bilet kredytowany.

c. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli osobie spełniająca kryterium dochodowe, nie przysługują składki z innego źródła.

d. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

e. Poradnictwo specjalistyczne – w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne.

f. Interwencja kryzysowa – to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie.

g. Schronienie - pomoc następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku lub ogrzewalni.

h. Posiłek – jest to pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. Pomoc przyznawana, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200%kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (1.056 zł) – w przypadku, gdy rodzina składa się z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz bez względu na wiek w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

i. Niezbędne ubranie – następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.
j. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy - obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą zostać również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

k. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

l. Mieszkanie chronione – to forma pomocy przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

m. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej – przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – program osłonowy

W ramach Programu można ubiegać się o pomoc w postaci posiłku.

Pomoc w zakresie dożywiania udzielana jest:

1) Dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej (do 7 roku życia);

2) Uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

3) Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w postaci gorącego posiłku przyznaje się osobom i rodzinom spełniającym warunki do otrzymania pomocy, wskazane w ustawie o pomocy społecznej, jeżeli:

a) Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 1.051,50 zł,

b) Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenie udzielane jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Może być udzielona również z urzędu.

Postępowanie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przyznanie lub odmowa pomocy w formie gorącego posiłku następuje w formie decyzji administracyjnej.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

• przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc społeczną organizują:

• organy administracji rządowej: minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i wojewodowie,
• organy administracji samorządowej: marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast na poziomie własnych gmin.

Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zakres pomocy społecznej udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej:

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w każdej gminie utworzony jest ośrodek pomocy społecznej.

W ośrodkach można uzyskać pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (więcej o formach pomocy TUTAJ).

Główne zasady udzielania pomocy

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania.

Świadczenia udzielanie są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu.

Następnie pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny.

Przyznanie lub odmowa świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Jedynie udzielenia świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Decyzje wydawane są w formie pisemnej.

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu:

a. ubóstwa,
b. sieroctwa
c. bezdomności
d. bezrobocia
e. niepełnosprawności
f. długotrwałej lub ciężkiej choroby
g. przemocy w rodzinie
h. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
i. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
j. bezradności w sprawach opiekuńczo  - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
k. (uchylony)
l. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
m. trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
n. alkoholizmu lub narkomanii,
o. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
p. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych powyżej w punktach b – p.

Kryterium dochodowe wynoszą:

1) Dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł
2) Dla osoby w rodzinie – 528,00 zł

Do dochodów nie wlicza się:

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
• zasiłku celowego
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
• wartości świadczenia w naturze
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
• świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220)
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
• świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575)
• świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753)

w razie wystąpienia rażących dysproporcji między wielkością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby lub rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp.

Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia.

Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.

Termin załatwienia sprawy

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod wskazanymi w sekcji „Dział Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni” numerami telefonów.

Odwołania od decyzji GOPS w Kętach

Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji GOPS-u w Kętach w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach. Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wydział Świadczeń Urzędu Gminy Kety, ul. Sobieskiego 19, 32-650 Kęty prowadzi obsługę:

• świadczeń rodzinnych;
• dodatków mieszkaniowych;
• zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych;
• świadczeń realizowanych w ramach ustawy „Za Życiem”;
• programu „Dobry start – 300 dla ucznia”.

 

Podkategorie

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.