Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

grafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA ZADANIA
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

KRÓTKI OPIS
1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.
2. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 styczeń 2021r. do 31 grudzień 2021r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 190 878,00 zł
/słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych/

UMOWA:
Umowa nr 56/OPS/2021 zawartą pomiędzy Gminą Kęty a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim.

grafikagrafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
NAZWA PROGRAMU
Program wieloletni „Senior+” edycja 2021
KRÓTKI OPIS
1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały  nr 191 Rady Ministrów  z 21 grudnia 2020r oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert „Senior+” edycja 2021r.
2. Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 styczeń 2021r. do 31 grudzień 2021r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 85 440,00 zł
/słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 216 640,00 zł
/słownie: dwieście szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
zadanie własne polegające na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych

grafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
NAZWA PROGRAMU
Rozwój pomocy społecznej na rok 2021
KRÓTKI OPIS
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I. projekty socjalne mające na celu:
- wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów,
- wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych,
- rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin;

III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

poprzez organizację 3 projektów socjalnych: dla seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi oraz organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.
Wojewoda małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe w formie dotacji celowej, celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 85 537,00 zł
/słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 106 921,25 zł
/słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 25/100/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

grafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
NAZWA PROGRAMU
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021
KRÓTKI OPIS
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe na realizację zadania w zakresie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia oraz koszty związane z obsługą Programu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 19.05.2021 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 360 644,00 zł
/słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 362 444,00 zł
/słownie:  trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote /

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

grafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Kęty.

Program realizowany jest w ramach pobytu całodobowego osób niepełnosprawnych w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz koszty związane z obsługą Programu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 17.05.2021 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 205 142,00 zł
/słownie: dwieście pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 205 142,00 zł
/słownie: dwieście pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

grafika

NAZWA PROGRAMU
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

KRÓTKI OPIS
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku                               w trakcie pobytu w szkole.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 47 673,00 zł
/słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 104 673,00 zł
/słownie: sto pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote/

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE KĘTY
Dotacja w Gminie Kęty przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.