bip 150

Dział Wspierania Rodziny - Zespół Asysty Rodzinnej

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny.

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

 1. Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie.
 2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny.
 3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny.
 4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
 5. Pomocy w integracji rodziny.
 6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
 7. Dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 1. Pracy z rodziną tj:
  1. Konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
  2. Terapii i mediacji
  3. Usług dla rodzin z dziećmi
  4. Pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
  5. Organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobiegania izolacji – czyli „grup wsparcia” i „grup samopomocowych”
  6. Skierowania do rodziny asystenta rodziny.
 2. Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na:
  1. Skierowania dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego
  2. Wspieraniu rodziny przeżywającej trudności pomocą Rodziny Wspierającej

Asystent rodziny to osoba, która w określonym – ustalonym z rodziną czasie wspiera ją, tak by w perspektywie nabyła umiejętności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny rozeznaje potrzeby rodziny, ustala plan pracy z rodziną, prowadzi dokumentację - pisze sprawozdania z wykonanych zadań.

Asystent rodziny współpracuje z pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną - dla dobra rodziny.

Asystent rodziny pomaga rodzinie w realizacji jej celów oraz celów wyznaczonych przez inne instytucje.

Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta po nawiązaniu kontaktu z GOPS w Kętach.

Asystent zostaje przyznany rodzinie na jej wniosek, wniosek innej instytucji, lub na mocy postanowienia sądu.

Głównymi kryteriami przyznania usługi asystenckiej są:

 • Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
 • Bezrobocie
 • Alkoholizm
 • Wielodzietność
 • Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • Rodzina niepełna
 • Niepełnosprawność
 • Ubóstwo
 • Choroba psychiczna
 • Długotrwała choroba
 • Przemoc

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą działającą w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Zespół Asysty Rodzinnej

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.