bip 150

Dział Pomocy Środowiskowej

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy przede wszystkim prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej.

Podstawowym narzędziem diagnozy, pozwalającym na określenie sytuacji materialno-bytowej oraz zidentyfikowanie problemów występujących w rodzinie są:

  • wywiady środowiskowe,
  • wywiady alimentacyjne,
  • wywiady na rzecz innych instytucji,
  • opinie, karty informacyjne.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do przyznaniaświadczeń pieniężnych oraz usług pomocy społecznej przyznawanych w trybie postępowania administracyjnego (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze itp.).

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy:

  • prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom/rodzinom we wzmocnieniu ich potencjału, zdolności i kompetencji życiowych, niezbędnych do poprawy ich sytuacji życiowej;
  • identyfikacja zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do tych świadczeń;
  • diagnozowanie lokalnych problemów społecznych;
  • pobudzanie społecznej aktywności;
  • inicjowanie nowych form pomocy poprzez m.in. realizację kontraktów socjalnych, projektów socjalnych, współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Podstawowym warunkiem zmiany sytuacji rodziny jest współpraca jej członków z pracownikiem socjalnym.

 

Kierownik Działu – Roskana Gondko

Adres:

32-650 Kęty

ul. Żwirki i Wigury 8

tel.:  33 845 28 70, 513 919 193

fax.: 33 844 86 64

e-mail: poczta@gops.kety.pl

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.