bip 150

Dział Usług Opiekuńczych

 CZYM SĄ USŁUGI OPIEKUŃCZE?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

JAKI JEST ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH?

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia na podstawie Zarządzenia Nr 11/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach z dnia 19 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowych zasad realizacji usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze mogą obejmować następujące czynności:

 1. Związane z samoobsługą:
  • Dbanie o higienę osobistą – toaleta, pomoc w kąpieli, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
  • Zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
  • Podawanie posiłków,
  • Podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza,
  • Przesłanie łóżka,
  • Inne czynności wg potrzeb
 2. Związane z prowadzeniem domu:
  • Utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez klienta oraz sprzętu i urządzeń sanitarnych,
  • Pranie bielizny w sprzęcie zmechanizowanym lub oddawanie do pralni,
  • Pomoc w przygotowaniu posiłku lub dostarczenie posiłku ze stołówki,
  • Zakup niezbędnych artykułów w najbliższym sklepie,
  • Przynoszenie węgla do 5 kg oraz palenie w piecu.
 3. Związane z załatwianiem spraw:
  • Zgłaszanie wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych,
  • Realizacja recept,
  • Uiszczanie rachunków,
  • Zgłaszanie napraw,
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów,
  • Inne w zależności od zaistniałych potrzeb.

Zakres świadczonych usług ustalany jest indywidualnie przez pracownika socjalnego wspólnie z Kierownikiem działu w oparciu o oczekiwania strony.

PAMIĘTAJ!!!

OSOBA ŚWIADCZĄCA USŁUGI OPIEKUŃCZE MA POMAGAĆ, A NIE WYRĘCZAĆ!

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - WYMOGI FORMALNE

 • Usługi opiekuńcze są przyznawane w formie decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego
 • Do przyznania usług opiekuńczych może obowiązywać lista oczekujących

 

Koszt usług opiekuńczych

Kierownik Działu – Roksna Gondko

Adres:

32-650 Kęty
ul. Żwirki i Wigury 8

tel.:  33 845 28 70, 513 919 193

fax.: 33 844 86 64

e-mail: poczta@gops.kety.pl

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.