bip 150

Dział Wspierania Rodziny

Dział Wspierania Rodziny realizuje swoje zadania w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach. Jego celem jest zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom w kryzysie związanym z:

 • przemocą w rodzinie;
 • problemami uzależnień;
 • problemami opiekuńczo – wychowawczymi;
 • kryzysem w rodzinie.

W ramach Działu funkcjonuje Zespół ds. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zespół Asysty Rodzinnej oraz Psycholog.

Zespół ds. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapewnia pomoc i wsparcie w zakresie:

 • pracy socjalnej;
 • pomocy psychologicznej dla dorosłych;
 • pomocy psychologicznej dla dzieci;
 • wsparcia pedagogicznego;
 • wsparcia terapeutycznego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA;
 • wsparcia terapeutycznego dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej;
 • porad prawnych.

Zespół Asysty Rodzinnej zapewnia pomoc i wsparcie w zakresie:

1. Poprawy warunków socjalno – bytowych rodziny poprzez:

 • doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • trening budżetowy;
 • trening czystości;
 • wspieranie w sprawach dotyczących sytuacji zdrowotnej członków rodziny;
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • pomoc w poszukiwaniu pracy;
 • pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach.

2. Relacji w rodzinie

 • pomoc w angażowaniu członków rodziny w sprawach bieżących (podział obowiązków);
 • pomoc w budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie;
 • pomoc w rozwiazywaniu problemów i konfliktów w rodzinie;
 • doradztwo w zakresie prawidłowego komunikowania się (przekazywania informacji, rozmowy nt. bieżących spraw, itp.).

3. Problemów opiekuńczo – wychowawczych

 • pomoc w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica;
 • wzmocnienie kompetencji rodziców;
 • pomoc w organizowaniu /planowaniu czasu dziecka;
 • doradztwo w zakresie umiejętności stawiania granic;
 • pomoc w budowaniu systemu kar i nagród.

Psycholog zapewnia pomoc i wsparcie w zakresie:

 • wsparcia psychologicznego;
 • terapii psychoterapeutyczna;
 • sporządzania opinii i badań psychologicznych;
 • prowadzenia grup wsparcia;
 • zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i rodziców;
 • zajęć edukacyjnych i psychoedukacji.Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Usługi świadczone w ramach Punktu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców Gminy Kęty oraz wszystkich zgłaszających się osób.

Punkt realizuje zadania w zakresie:

 • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • udzielania informacji na temat możliwości pomocy i wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, rodzinnego, socjalnego oraz zawodowego);
 • inicjowania interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie;
 • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji;
 • współpracy z podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kęty.

Dyżury w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie pełnione są dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy w godzinach od 15:00 do 18:00.

Dodatkowo informacje można uzyskać w godzinach urzędowania GOPS w Kętach-Działu Wspierania Rodziny osobiście lub dzwoniąc pod numery: 33/ 845-25-51 lub 513-068-339.

Usługi świadczone w ramach Punktu są bezpłatne.


Warsztaty dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii organizuje warsztaty dla osób, które w przeszłości borykały się z problemem alkoholowym jednego lub obojga rodziców.

Celem zajęć jest:

 • dostarczenie wiedzy na temat cech tzw. syndromu DDA;
 • rozpoznanie tych cech, z którymi najtrudniej jest iść przez życie;
 • nabycie umiejętności zmiany tego, co przeszkadza i wzmacniania tego, co nam służy.

Program warsztatów obejmuje spotkania trzy razy w miesiącu we wtorki od godz. 17.00 – 20.00 oraz 2 weekendowe sesje wyjazdowe w roku.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Harmonogram pracy specjalistów:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Psycholog

15.00 – 18.00  15.00 – 18.00  

Psycholog dla dzieci

Wg indywidualnych uzgodnień

Pedagog - terapeuta

 

15.00 – 19.00

   

Terapeuta dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA

 

15.00 – 19.00

   

Porady prawne

15.00 – 18.00

 

15.00 – 18.00

 

Terapeuta dla osób podejrzanych

o stosowanie przemocy

w rodzinie

 dwa razy

w miesiącu od 16.00 – 19.00

     

Terminy do specjalistów są ustalane przez pracowników Działu Wspierania Rodziny.

Porady specjalistów są bezpłatne.

 

Kierownik Działu Wspierania Rodziny -  Aleksandra Zelek

pokój nr 2,

 tel. 33 845 25 51

 

Zespół ds. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Specjalista pracy socjalnej – Beata Hruszka

Specjalista pracy socjalnej – Monika Skudlarska – Smaza

Pracownik socjalny – Beata Matla

pokój nr 3

tel. 33 845 25 51, 513 068 339

 

Zespół Asysty Rodzinnej

Asystent rodziny – Danuta Kierczak

Asystent rodziny – Anna Oskiero

Asystent rodziny – Anna Kolasa

Specjalista pracy socjalnej – Sabina Nikiel-Moś

Pokój nr 9

Tel. 33 845 25 51, 513 068 339, 513 927 292

Adres:

32-650 Kęty, ul. Sobieskiego 41

tel.:  33 8452551

fax.: 33 844 86 64

e-mail: pomoc@gops.kety.pl

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.