bip 150

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach.

Do zadań Klubu należy:

 • kształtowanie aktywności społecznej osób bezrobotnych;
 • minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;
 • nabywania nowych umiejętności (m.in. obsługa komputera, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnej);
 • propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym;
 • kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się na rynku pracy;
 • rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;
 • propagowanie idei spółdzielczości socjalnej;
 • inicjowanie grup samopomocowych;
 • organizowanie i nadzór nad realizacją prac społecznie użytecznych;
 • realizacja projektów lokalnych

Klub Integracji Społecznej umożliwia wszystkim zainteresowanym:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego,
 • dostęp do aktualnych ofert pracy oraz funkcjonujących w regionie zakładów pracy, powstających firm i ich reorganizacji,
 • uzyskanie informacji na temat aktualnych ofert jednostek szkolących i edukacyjnych.

Klub Integracji Społecznej w Kętach, w ramach swoich działań, służy również pomocą osobom bezdomnym z terenu gminy oraz zajmuje się pracą socjalną z osobami przebywającymi w kęckiej ogrzewalni.

Specjalista ds. reintegracji zawodowej –Maciej Stachura

Specjalista pracy socjalnej – Joanna Stachura

Specjalista pracy socjalnej – Joanna Bryl – Miłoń

 

Adres:

32-650 Kęty
ul. Sobieskiego 41

 

tel.:  33 845 25 51, 513 877 787 

fax.: 33 844 86 64

 

e-mail: kis@gops.kety.pl

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.