bip 150

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty, tel. 33 845-28-70, fax. 33 844 86 64,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  • pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Pani/Pana zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jesteście stroną.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana;
  • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody

  1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

telefon: 22 860 70 86

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Może być również warunkiem zawarcia umowy.

Konsekwencją niepodania przez Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Pani/Pan stara.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.