bip 150

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach

O jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Kęty.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie:

 1. Pomocy społecznej
 2. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 4. Potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Wsparcia kobiet w ciąży i rodzin

Podstawa prawna działania:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Obszar działalności: miasto Kęty, sołectwa: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nowa Wieś, Witkowice

 

GOPS w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty:

 • Dyrekcja,
 • Dział Administracyjno – Organizacyjny,
 • Dział Finansowo – Księgowy,
 • Dział Pomocy Środowiskowej,
 • Dział Usług Opiekuńczych,
 • Dział Świadczeń,

 

GOPS w Kętach, ul. Sobieskiego 41, 32-650 Kęty:

 • Dział Wspierania Rodziny,
  • Zespół do spraw profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Zespół Asysty Rodzinnej
  • Psycholog
 • Klub Integracji Społecznej,
 • Świetlica Środowiskowa im. hm. B. Zbylut w  Kętach

 

GOPS w Kętach, ul. Sobieskiego 36, 32-650 Kęty:

 • Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Kętach
 • Punkt informacji dla seniorów

 

GOPS w Kętach, ul. Spacerowa 1, 32-650 Kęty:

 • Ogrzewalnia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.