bip 150

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Ogloszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kęty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

https://bip.malopolska.pl/gopswketach,a,2253231,ogloszenie-wyniku-otwartego-konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-calosci-zadania-publicznego-w-zakres.html

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.