bip 150

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Umowa nr 55/OPS/D/2024 z dnia 24.01.2024 r. na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
flaga i godło PolskiZadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek
szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym
w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wartość dofinansowania wynosi: 244.000,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi:  305.000,00 zł

Data podpisania umowy:  24.01.2024 r.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.