Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Umowa nr 41/AR/FP/2022 z dnia 22.12.2022 r. na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

flaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy.

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022” (podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak i umowa – zlecenie), proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wartość dofinansowania wynosi:  7 500,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 21 820,01 zł

Umowa nr 347/OPS/2022 z dnia 12.09.2022 r.  na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

flaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (400,00 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe. Przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400,00 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych beneficjenta dotacji i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania.

Wartość dofinansowania wynosi: 56 988,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 71 235,40 zł

flaga i godło Polskisienior plus logoDotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 77 760,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 289 771,69 zł.

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Kętach.

flaga i godło

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWAINFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU
„Opieka 75+” na rok 2022 – dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych w gminie

KRÓTKI OPIS
Wojewoda małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe w formie dotacji celowej, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:
dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2022
dofinansowanie  usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które w roku 2021 nie były one świadczone (osoby nowe)
dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 styczeń 2022 r.  do 31 grudzień 2022 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022:        95 550,00 zł
/słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022:        191 100,00 zł
/słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
zadanie własne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Umowa nr 78/OPS/2022 z dnia 15.03.2022 r. na - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.  

flaga i godlo

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania wynosi: 209 829,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 2 622 890,00 zł

Umowa nr 29/WP/2022/FS z dnia 28.02.2022 r. na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

flaga i godlo

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego.

Przedmiotem umowy jest  realizacja przez Gminę w 2022 r. zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Wartość dofinansowania wynosi:  916 470,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi:  916 470,00 zł

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.