Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Umowa nr 347/OPS/2022 z dnia 12.09.2022 r.  na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

flaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (400,00 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe. Przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400,00 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych beneficjenta dotacji i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania.

Wartość dofinansowania wynosi: 56 988,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 71 235,40 zł

flaga i godło Polskisienior plus logoDotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 77 760,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 221 400,00 zł.

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Kętach.

flaga i godło

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWAINFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU
„Opieka 75+” na rok 2022 – dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych w gminie

KRÓTKI OPIS
Wojewoda małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe w formie dotacji celowej, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:
dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2022
dofinansowanie  usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które w roku 2021 nie były one świadczone (osoby nowe)
dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 styczeń 2022 r.  do 31 grudzień 2022 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022:        95 550,00 zł
/słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022:        191 100,00 zł
/słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
zadanie własne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Umowa nr 78/OPS/2022 z dnia 15.03.2022 r. na - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.  

flaga i godlo

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania wynosi: 209 829,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 2 622 890,00 zł

Umowa nr 29/WP/2022/FS z dnia 28.02.2022 r. na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

flaga i godlo

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego.

Przedmiotem umowy jest  realizacja przez Gminę w 2022 r. zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Wartość dofinansowania wynosi:  916 470,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi:  916 470,00 zł

grafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGOINFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Kęty.

Program realizowany jest w ramach pobytu całodobowego osób niepełnosprawnych w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad 
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz koszty związane z obsługą Programu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 28.02.2022 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2022 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania. 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022: 450 126,00 zł
/słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022: 450 126,00 zł
/słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.