Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

flaga i godło Polski

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał w 2023 r. Gminie Kęty środki finansowe pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i powyżej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb tych seniorów, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 22 267,00 zł

flaga i godło Polski

sienior plus logo

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 81 600,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 234 000,00 zł

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Kętach.

Umowa nr 283/OPS/2023 z dnia 03.04.2023 r. na - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

flaga i godło PolskiZadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania wynosi: 238 248,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 2 915 806,00 zł

Umowa nr 38/WP/2023/FS z dnia 8.03.2023 r. na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023  

flaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego.

Przedmiotem umowy jest  realizacja przez Gminę w 2023 r. zadania w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
• osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami,

Wartość dofinansowania wynosi:  1 120 180,62 zł

Całkowity koszt zadania wynosi:  1 120 180,62 zł

flaga i godło Polski

NAZWA PROGRAMU
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023

KRÓTKI OPIS
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023: 244 000,00 zł
/słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2023: 305 000,00 zł
/słownie: trzysta pięć tysięcy złotych/

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE KĘTY
Dotacja w Gminie Kęty przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach.

flaga i godło Polski

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Kęty.

Program realizowany jest w ramach pobytu całodobowego osób niepełnosprawnych w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz koszty związane
z obsługą Programu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 02.03.2023 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2023 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023: 527 212,72 zł
/słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwanaście złotych 72/100/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2023: 527 212,72 zł
/słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwanaście złotych 72/100/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.