bip 150

Aktywna integracja w Gminie Kęty

fundusze europejskie logo

Projekt „Aktywna integracja w gminie Kęty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0009/20

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Aktywna integracja w gminie Kęty”

OKRES RELIACJI: 01.01.2021 – 30.06.2023

REALIZATOR PROJEKTU: Gmina Kęty / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 30 miesięcy tj. od stycznia 2021 roku do czerwca 2023 roku.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 54 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kęty.

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2019 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów GOPS Kęty oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy. Projekt zakłada większy udział liczbowy mężczyzn, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych działań z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz uczestników projektu, realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2019 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów GOPS Kęty oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy Kęty.

Projekt zakłada większy udział liczbowy mężczyzn, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
  • Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,
  • Realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów GOPS Kęty,
  • Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 859,120.00zł.

WARTOŚĆ DOFINSNSOWANIA: 730,024.00 zł.

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 129,096.00 zł.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w roku 2021 - w pierwszych 2 miesiącach realizacji projektu oraz w roku 2022 - I i III kwartał, rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie przy założeniu iż w pierwszych lista potencjalnych uczestników - zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu nastąpi zamknięcie listy zgłoszeń osób chętnych do udziału w projekcie oraz ustalenie listy rankingowej i rezerwowej na podstawie liczby uzyskanych punktów . Spośród zgłoszonych osób w I kwartale 2021 roku zostaną wybrane 22 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną poniżej, w roku 2022 I kwartał planujemy rekrutację 22, w roku 2022 III kwartał - przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 54 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, tel.:  33 485 28 70.


Rozeznanie rynku w zakresie realizacji usługi Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, nazwa projektu „Aktywna integracja w Gminie Kęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0009/20 w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 Rozeznanie rynkuRozeznanie rynku         Formularz oferty Formularz oferty     

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.