bip 150

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu…

pobrane

Gmina Kęty otrzymała dotację w wysokości 99 000 zł na realizację projektu pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2018 r.

Środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego mającego na uwadze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Za opracowanie pomysłu oraz jego realizację odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, ze szczególnym udziałem Klubu Integracji Społecznej.
Podstawowe założenia projektu obejmują:

• przygotowanie osób bezrobotnych, w tym w szczególności osób długotrwale bezrobotnych i/lub korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
• zaznajomienie osób bezrobotnych z rynkiem pracy poprzez indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
• zdobycie, przez uczestników projektu, dodatkowych kwalifikacji zawodowych, oczekiwanych na otwartym rynku pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
• budowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia poprzez zajęcia z  psychologiem i coach'em,
• zmianę sytuacji rodzinnej i społecznej uczestników projektu, poprzez realizację szeregu zajęć aktywizujących,
• poprawę samooceny i poprawę wizerunku osób biorących udział w projekcie poprzez udział w warsztatach z kreacji wizerunku oraz systematyczne wizyty w salonie fryzjerskim i kosmetycznym.

Na potrzeby realizacji projektu nawiązano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, szczególnie z Filią w Kętach, Spółdzielniami Socjalnymi „Koniczynka” i „Kętucky”, oraz z Ogólnopolskim Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita w Porąbce.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub pragnące uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt z Klubem Integracji Społecznej w Kętach pod numerem telefonu 33 845 25 51, 513 877 787 bądź w siedzibie Klubu w Kętach przy ul. J. III Sobieskiego 41 (naprzeciwko sklepu „Biedronka”) od poniedziałku do piątku  w godzinach między 7:00 a 15:00.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.