bip 150

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://gops.kety.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-04-08.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
  • Część załączników jest w postaci skanów.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Niektóre artykuły, filmy i załączniki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Zemanek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 845 28 70 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Żwirki i Wigury 8

ul. Żwirki i Wigury 8
32-650 Kęty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach funkcjonuje na parterze budynku,
• poręcze przy schodach wejściowych do budynku,
• brak progów w budynku,
• sygnalizacja przywoławcza,
• oświetlenie wejścia do Ośrodka,
• informacja nt. rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna),
• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Kęty, ul. Sobieskiego 41

ul. Sobieskiego 41
32-650 Kęty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach funkcjonuje na parterze i piętrze budynku,
• poręcze przy schodach wejściowych do budynku oraz na klatce schodowej,
• brak progów w budynku,
• sygnalizacja przywoławcza,
• ciągi komunikacyjne odpowiedniej szerokości,
• oświetlenie wejścia do Ośrodka,
• informacja nt. rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna),
• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Kęty, ul. Sobieskiego 36

ul. Sobieskiego 36
32-650 Kęty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach funkcjonuje na parterze budynku,
• wejście do budynku jest na poziomie podłogi budynku,
• miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• brak progów w budynku,
• sygnalizacja przywoławcza,
• ciągi komunikacyjne odpowiedniej szerokości,
• szerokie drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózków inwalidzkich,
• toaleta dla niepełnosprawnych,
• oświetlenie wejścia do Ośrodka,
• informacja nt. rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna),
• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania,
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.