bip 150

Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut

Zasady uczestnictwa

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KĘTACH

IM. HM. BRONISŁAWY ZBYLUT

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

 1. Świetlica Środowiskowa w Kętach, zwana dalej Świetlicą jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej, świadczącą opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań dla dzieci i młodzieży, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
 2. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Kęty.
 3. Pobyt dziecka w Świetlicy jest dobrowolny, chyba że dziecko zostanie skierowane do uczestnictwa w zajęciach postanowieniem Sądu.
 4. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny.
 5. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w Świetlicy nie może przekraczać piętnaście osób oraz jest dostosowana do potrzeb dzieci i rodzaju prowadzonych zajęć.

 

Rozdział 2.

Zadania świetlicy

§ 2.

 

1. Do zadań Świetlicy w szczególności należy:

 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych;
 • pomoc w rozwoju możliwości twórczych, zainteresowań i talentów;
 • organizowanie aktywnego wypoczynku w szczególności podczas przerw w wypełnianiu obowiązku szkolnego;
 • zapewnienie posiłku w czasie trwania zajęć;
 • pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami;
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.
 • współpraca ze szkołami oraz jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 • realizacje projektów i programów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałania uzależnieniom i biernym formom spędzenia wolnego czasu;

2. W realizacji zadań Świetlica kieruje się w szczególności:

 • dobrem dziecka;
 • godnym i podmiotowym traktowaniem dzieci;
 • dążeniem do zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa;
 • koniecznością wspierania rozwoju oraz indywidualnych zainteresowań dzieci .

 

Rozdział 3.

Wolontariat w świetlicy

§ 3.

 

1. Działalność Świetlicy może być uzupełniana pracą wolontariuszy, której celem w szczególności jest:

 • rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci;
 • zapoznanie środowiska lokalnego z problemami placówki;
 • promocja idei wolontariatu.

2. Wolontariuszem w placówce może być osoba , która:

 • jest pełnoletnia, niekarana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego;
 • została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce.

3. Wolontariusz wykonuje prace pod nadzorem kierownika lub wychowawcy wyznaczonego przez kierownika.

 

 

Rozdział 4.

Organizacja pracy w świetlicy

§ 4.

 

 1. Świetlica jest czynna cały rok, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 7.00 do 18.00, w czasie wolnym od zajęć szkolnych Świetlica jest czynna
  od 7.00 do 15.00.
 2. Świetlica organizuje:
 • zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i inne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci;
 • świadczenia rekreacyjno-kulturalne;
 • współpracę z rodzicami/opiekunami oraz z nauczycielami.

 

Rozdział 5.

Wychowankowie

§ 5.

 

 1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci i młodzież:
 • na ich własną prośbę (za zgodą rodziców/opiekunów),
 • na prośbę rodziców/opiekunów,
 • na wniosek: szkoły, pracownika socjalnego, poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz osób fizycznych lub prawnych, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy dziecku w formie zajęć organizowane przez Świetlicę, (za zgodą rodziców/opiekunów).
 1. Praca z dzieckiem i jego rodziną opiera się na dobrowolności.
 2. O przyjęciu do Świetlicy decyduje Kierownik Świetlicy wraz z Zespołem Wychowawców.
 3. bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy i podczas powrotu do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie, którzy składają pisemne oświadczenie, czy dziecko będzie samodzielnie przychodzić do Świetlicy, czy też będzie przyprowadzane i odprowadzane do domu przez rodzica/opiekuna lub dorosłą osobę, którą wskaże rodzic/opiekun podając jej imię, nazwisko i nr dowodu osobistego. Jeżeli dziecko ma wyjść samodzielnie ze Świetlicy przed zakończeniem zajęć niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.
 4. W razie naruszenia zasad współżycia społecznego przez dzieci w Świetlicy przewiduje się następujące konsekwencje:
 • upomnienie udzielone przez wychowawcę na forum Świetlicy,
 • zawieszenie w prawach uczestnika,
 • skreślenie z listy uczestników dokonane przez Kierownika Świetlicy.
 1. W przypadku zniszczenia mienia Świetlicy odpowiedzialność za wyrządzone przez dziecko szkody ponoszą rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są do jej naprawienia.
 2. Jeśli nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w Świetlicy wyniesie ponad miesiąc dziecko może zostać skreślone z listy uczestników Świetlicy.
 3. Dzieci są współgospodarzami Świetlicy i uczestniczą w procesie organizacji życia w Świetlicy.
 4. Dziecko ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki oraz procesu wychowania, stosownie do indywidualnych potrzeb;
 • godnego i podmiotowego traktowania;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań;
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Świetlicy i poza nią;
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną i poszanowania godności osobistej;
 • korzystania z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy;
 • współdecydowania w sprawach prowadzonej w Świetlicy działalności.
 1. Dziecko, wyrażając zgodę na pobyt w Świetlicy przyjmuje następujące obowiązki:
 • systematycznego uczęszczania i aktywnego udziału w zajęciach świetlicowych;
 • współpracy z wychowawcami i innymi osobami pracującymi w Świetlicy, odpowiedzialnymi za organizację opieki i zajęć;
 • uznania godności i podmiotowości innych osób;
 • przestrzegania zasad kultury oraz współżycia społecznego a także pomagania słabszym kolegom;
 • dbania o ład, porządek, wyposażenie i otoczenie Świetlicy jako wspólnego dobra i uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych;
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
 1. Do obowiązków rodziców dziecka uczęszczającego do Świetlicy należy:
 • Udzielanie personelowi rzetelnych informacji w zakresie stanu zdrowia dziecka oraz problemów opiekuńczo-wychowawczych
 • Uczestniczenie w zebraniach rodziców/opiekunów
 • Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów

 

Rozdział 6.

Dokumentacja

§ 6.

 

 1. Świetlica prowadzi następującą dokumentację:
 • księga ewidencji dzieci;
 • dziennik zajęć;
 • dokumentacja uczestników (dane personalne dziecka, rodzica/opiekuna, zgoda rodziców/opiekunów na uczęszczanie dziecka do Świetlicy, indywidualny plan wsparcia, itp.)
 1. Dokumentacja osobista wychowanków, zwłaszcza w zakresie dotyczącym trudności wychowawczych i dysfunkcji rodzin jest prowadzona z przestrzeganiem odpowiedniej dyskrecji i tajemnicy w sprawach rodzinnych.

 

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 7.

 

Każde dziecko oraz rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przyjęcia do wiadomości postanowień w nich zawartych, co potwierdza stosownym oświadczeniem, które jest umieszczone w dokumentacji.

 

§ 8.

 

W sprawach uwag, skarg i wniosków przyjmuje Kierownik Świetlicy w godzinach pracy lub Dyrektor GOPS w Kętach.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.