bip 150

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

grafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
NAZWA PROGRAMU
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021
KRÓTKI OPIS
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe na realizację zadania w zakresie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia oraz koszty związane z obsługą Programu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 19.05.2021 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 360 644,00 zł
/słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 362 444,00 zł
/słownie:  trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote /

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.