bip 150

Korpus Wsparcia Seniorów

flaga i godło Polski

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał w 2023 r. Gminie Kęty środki finansowe pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i powyżej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb tych seniorów, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 22 267,00 zł

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.