bip 150

Program „Opieka 75+” na rok 2022

flaga i godło

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWAINFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU
„Opieka 75+” na rok 2022 – dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych w gminie

KRÓTKI OPIS
Wojewoda małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe w formie dotacji celowej, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:
dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2022
dofinansowanie  usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które w roku 2021 nie były one świadczone (osoby nowe)
dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 styczeń 2022 r.  do 31 grudzień 2022 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022:        95 550,00 zł
/słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022:        191 100,00 zł
/słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
zadanie własne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.