bip 150

Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023

flaga i godło Polski

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Kęty.

Program realizowany jest w ramach pobytu całodobowego osób niepełnosprawnych w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz koszty związane
z obsługą Programu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 02.03.2023 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2023 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023: 527 212,72 zł
/słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwanaście złotych 72/100/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2023: 527 212,72 zł
/słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwanaście złotych 72/100/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.