bip 150

Program wieloletni „Senior+” edycja 2021 – zadania własne, wydatki bieżące Moduł II

grafikagrafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
NAZWA PROGRAMU
Program wieloletni „Senior+” edycja 2021
KRÓTKI OPIS
1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały  nr 191 Rady Ministrów  z 21 grudnia 2020r oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert „Senior+” edycja 2021r.
2. Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 styczeń 2021r. do 31 grudzień 2021r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 85 440,00 zł
/słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 216 640,00 zł
/słownie: dwieście szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
zadanie własne polegające na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.