bip 150

Zasady uczestnictwa

REGULAMIN  DZIENNEGO DOMU

„Senior-Wigor” w Kętach

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Zadaniem DD „Senior-Wigor” w Kętach jest zapewnienie wsparcia i opieki osobom nieaktywnym zawodowo, powyżej 60 roku życia, które wymagają częściowej opieki i pomocy poprzez udzielenie im wsparcia poza ich miejscem zamieszkania. Działania te polegają w szczególności na:

 1. przeciwdziałaniu samotności osób starszych, utrzymaniu tych osób w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji;
 2. organizacji i aktywizacji życia, pobudzaniu do aktywności intelektualnej i motorycznej;
 3. zaspokajaniu potrzeb rekreacyjno-kulturalnych;
 4. integracji społecznej;
 5. organizacji zajęć w ramach terapii zajęciowej, służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej;
 6. działalności rehabilitacyjnej;
 7. podstawowych świadczeniach opiekuńczych;
 8. zapewnieniu ciepłego posiłku;
 9. udostępnianiu urządzeń do utrzymania higieny osobistej;
 10. pomocy osobom starszym w rozwiązywaniu ich problemów życiowych;
 11. konsultacjach, doradztwu i wsparciu dla rodzin osób starszych;
 12. współpracy z innymi instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz ludzi starszych oraz środowiskiem lokalnym;
 13. stosowaniu profilaktyki i prewencji gerontologicznej zmierzającej do przeciwdziałania patologii życia społecznego ludzi starszych i marginalizacji poziomu ich życia.

 

Rozdział 2.

Zasady kwalifikacji do DD „Senior-Wigor” w Kętach

oraz odpłatności za pobyt i usługi

§ 2.

 

Prawo pobytu uczestników w DD „Senior-Wigor” w Kętach przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez podmiot kierujący, na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

 

§ 3.

 

 1. DD „Senior-Wigor” w Kętach przeznaczony jest dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi 60 lat, są nieaktywne zawodowo, wymagają częściowej pomocy i opieki.
 2. Do DD „Senior-Wigor” w Kętach   przyjmowane są osoby wg  następującej kolejności:
 • samotne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;
 • samotnie gospodarujące w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, których rodzina (wstępni, zstępni) zamieszkuje:
 1. poza terenem gminy Kęty,
 2. na terenie gminy Kęty,
 3. wspólnie.
 • osoby pozostające w związku małżeńskim.
 1. Limit przyznanego prawa do pobytu w DD „Senior-Wigor” w Kętach wynosi 20 uczestników dzienne.
 2. Osoby, których stan zdrowia wymaga stałej opieki oraz indywidualnej terapii, osoby zaburzone psychicznie lub osobowościowo nie kwalifikują się do przyjęcia do DD „Senior-Wigor” w Kętach.
 3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach w szczególnych przypadkach może w drodze postanowienia zwiększyć ustalony w ust. 3 limit.

 

§ 4.

 

 1. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w DD „Senior-Wigor” w Kętach określa Uchwała Nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Kętach.
 2. Indywidualną wysokość odpłatności za pobyt uczestników określa decyzja administracyjna podmiotu kierującego.
 3. Uczestnicy nie ponoszą opłaty za pobyt za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi DD „Senior-Wigor” w Kętach z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 4. Odpłatność za pobyt wraz z zakresem usług oraz wyżywieniem należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany w decyzji administracyjnej w terminie do dnia 20 danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Rozdział 3.

Prawa i obowiązki uczestników

§ 5.

 

 1. Uczestnik Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Kętach  ma prawo do:
 • wyjaśnień przepisów regulujących funkcjonowanie DD „Senior-Wigor” w Kętach;
 • korzystania z wszelkich usług na terenie ośrodka oraz poza jego siedzibą, zgodnych ze standardami świadczonych przez DD „Senior-Wigor” w Kętach oraz pełnej informacji o usługach;
 • współdziałania z pracownikami DD „Senior-Wigor” w Kętach w ustalaniu optymalnego indywidualnego planu wsparcia uczestnika;
 • zachowania godności osobistej, niezależności, bez względu na stopień sprawności fizycznej czy umysłowej oraz podmiotowego traktowania;
 • uzyskania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich niezbędnych potrzeb;
 • zgłaszania skarg i wniosków.
 1. Obowiązkiem uczestnika Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Kętach jest:
 • przestrzeganie Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego;
 • dbanie o mienie DD „Senior-Wigor” w Kętach;
 • dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny i porządek w swoim najbliższym otoczeniu zgodnie z własnymi możliwościami;
 • przyczynianie się do dobrej atmosfery w DD „Senior-Wigor” w Kętach;
 • informowanie o nieobecności najpóźniej w danym dniu do godziny 8.00;
 • współdziałanie z personelem w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz w innych zajęciach organizowanych w DD „Senior-Wigor”    w Kętach;
 • uiszczanie w wyznaczonym terminie opłat za pobyt wraz z zakresem usług oraz wyżywieniem w DD „Senior-Wigor” w Kętach;
 • włączanie się w miarę osobistych możliwości i zainteresowań do prac gospodarczych DD „Senior-Wigor” w Kętach;
 • nie palenie tytoniu na terenie DD „Senior-Wigor” w Kętach;
 • nie wnoszenie i nie spożywanie alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych zmieniających nastrój jak również przebywanie pod ich wpływem;
 • przestrzeganie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ustalonych w niniejszym regulaminie;
 • potwierdzanie obecności w DD „Senior-Wigor” w Kętach w danym dniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
 • w przypadku opuszczenia ośrodka w trakcie świadczonych usług zgłoszenia wyjścia pracownikowi.

 

Rozdział 4.

Dokumentacja

§ 6.

 

 1. DD „Senior-Wigor” w Kętach prowadzi następującą dokumentację:
 • ewidencję uczestników;
 • harmonogramy;
 • dokumentację indywidualną uczestników.  

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 7.

 

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przyjęcia do wiadomości postanowień w nich zawartych, co potwierdza stosownym oświadczeniem, które jest umieszczone  w dokumentacji.

 

§ 8.

 

W sprawach uwag, skarg i wniosków przyjmuje Kierownik DD „Senior-Wigor” w Kętach w godzinach pracy lub Dyrektor GOPS w Kętach.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.