bip 150

Rozwój pomocy społecznej na rok 2021

grafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
NAZWA PROGRAMU
Rozwój pomocy społecznej na rok 2021
KRÓTKI OPIS
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I. projekty socjalne mające na celu:
- wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów,
- wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych,
- rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin;

III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

poprzez organizację 3 projektów socjalnych: dla seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi oraz organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.
Wojewoda małopolski przyznał Gminie Kęty środki finansowe w formie dotacji celowej, celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 85 537,00 zł
/słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 106 921,25 zł
/słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 25/100/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.