bip 150

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

grafika

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA ZADANIA
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

KRÓTKI OPIS
1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.
2. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 styczeń 2021r. do 31 grudzień 2021r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 190 878,00 zł
/słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych/

UMOWA:
Umowa nr 56/OPS/2021 zawartą pomiędzy Gminą Kęty a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.