bip 150

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kęty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

https://bip.malopolska.pl/gopswketach,a,2317390,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zdania-publicznego-w-zakresie-aktywizacji-spoleczno-zawodowej.html

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.