bip 150

„Posiłek w szkole i w domu” wspiera dzieci w powrocie do szkoły

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach informuje, że w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych będzie kontynuowana. W związku z tym, osoby zainteresowane tą formą pomocy, prosimy o niezwłoczne składanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją.

Jednocześnie informujemy, że pomoc w formie gorącego posiłku realizowana jest na bieżąco również dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznawana osobom i rodzinom jeżeli:
* dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego  (600 zł), tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie,
* dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego (776,00 zł), tj. 1.552,00 zł.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach, przy ul. Żwirki i Wigury 8. w godz. od 7-15

Świadczenie realizowane jest w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.